خوش آمدید
نام کاربری:

کلمه عبور:


به خاطر داشتن

[ ]
[ ]
قسمتهاي اصلي سايت

آموزش نحوه دریافت پروژه 
آموزش نحوه پرداخت 
چرا به ما اعتماد کنید
سایت جدید

ورود به میل 
فروشگاه 1
فروشگاه 2
جستجو ايستگاه فني مركز دانلود و انجام پروژه و پایان نامه
اخبار در سال 2016
د سچپجشی
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
دانلود پروژه حسابداري
معرفي و دانلود پروژه رشته حسابداري

بوسیله admin

جهت استفاده از بخشهاي مختلف سايت از صفحه اصلي يا جستجو شروع كنيد

ايستگاه فني توسط كارشناسان خود تمامي فايلها مورد بررسي قرار داده است و آنها را جهت استفاده كاربران قرار داده است اين ايستگاه متعلق به شركت باشگاه فني تبادل اطلاعات با شماره ثبت 2769 مي باشد از خريد از ما آسوده خاطر باشيد
جهت سفارش پروژه به ايميل s.istgahfani.com ايميل بفرستيد
شماره تماس

09191761030

در اين قسمت به صورت ناقص تحقيق ها نمايش داده مي شود جهت دانلود اصل فايل روي لينك بالا كليك كنيد

اگر در قسمت دانلود پروژه اي وجود نداشت تماس بگيريدآشنایی با مفاهیم پولی و بانکی

فهرست واژگان فارسی

توضیح:  شماره مقابل هر واژه نشانگر صفحه ای است که واژه در آن قرار دارد.

الف

اجاره به شرط تمليک..............................

اجاره..........................................

اداره وام ، اداره اعتبارات در امور تجاري........

ارزش اعتباري....................................

ارزش افزوده کشاورزي ...........................

ارزش ويژه، خالص ارزش...........................

ارزيابي مخاطره..................................

ارزيابي........................................

آزاد سازي بخشي از وثيقه وام گيرنده...............

استهلاک.........................................

اصل وام........................................

 

اعتبار پوشاننده................................

اعتبار سرمايه در گردش .........................

اعتبار کشاورزي.................................

افشاء ميزان اعتبار وام گيرنده...................

اقتصاد کشاورزي ................................

الزام به خريد سهام.............................

امانت انتقالي  مشروط به فرد ثالث................

امتياز پايه....................................

اموال غير منقول داراييهاي غير منقول............

اموال منقول....................................

 

انتقال مالکيت..................................

انحلال، تسويه....................................

ب

بازار ثانوي....................................

بازده داراييها.................................

بانک کارگزار...................................

بانک کشاورزي...................................

بخشش ( هبه )....................................

برابري قدرت خريد محصولات کشاورزي.................

برخورداري از قدرت پرداخت بدهي..................

بررسي حق مالکيت................................

به فروش گذاشتن قانوني...........................

بهره ساده.......................................

بهره مرکب.......................................

بي تحرکي عوامل توليد............................

بيمه حق مالکيت.................................

پ

پرداخت بادکنکي يا پرداخت بالوني، وام بالوني....

پول عندالمطالبه.................................

پيش پرداخت، بيعانه.............................

پيش قسط (آورده سرمايه گذار)....................

ت

تامين مالي توسط فروشنده..........................

تامين مجدد منابع.................................

تاييد اعتبار....................................

تاييد حق مالکيت................................

تاييديه نحوه استخدام............................

تجديد...........................................

تراز نامه......................................

تضمين وام.......................................

تضمين...........................................

تعاوني، شرکت تعاوني............................

تعديل نرخ بهره .................................

تعديل کشاورزي..................................

تعهد ، اعتبار..................................

تعيين ، انتقال ، واگذاري........................

تفاوت ارزش وثيقه با وام........................

تقاضاي وام.....................................

تقويت ارزش دارائي..............................

توانايي بازپرداخت وام..........................

توسعه کشاورزي..................................

ج

جايزه سوداگري ، پاداش نگرورزی..................

جريمه بازپرداخت پيش از موعد.....................

چ

چکيده..........................................

ح

حداقل مانده حساب وام گيرنده.....................

حداکثر مقدار مجاز تعديل نرخ بهره.................

حدود قانوني وام................................

حساب سود و زيان................................

حسابداري تعليقي................................

حق برگشت يا کناره گيري..........................

حق تعهد........................................

حق وصول........................................

حواله، چک، برات معمولي..........................

خ

خط اعتبار چرخشي................................

 

خط اعتباري تفکيکي..............................

خط اعتباري غير چرخشي............................

خط اعتباري.....................................

د

دارايي.........................................

داراييها.......................................

داراييهاي شخصي.................................

در آمد ساليانه.................................

در آمد کشاورزي.................................

درآمد خارج از مزرعه............................

درآمد خالص.....................................

درآمد خالص.....................................

درجه بندي  مخاطره...............................

درجه تحمل خطر ، حد مقبول مخاطره..................

ر

رسيد انبار.....................................

رشد کشاورزي....................................

رهن اموال منقول................................

رهن اول........................................

رهن متاخر......................................

رهن کلي، رهن عمومي.............................

رهن، رهن گذاشتن، وثيقه، گرو.....................

روش مبتني بر نتيجه..............................

س

سررسيد.........................................

سرمايه استقراضي................................

سرمايه بصورت سهام..............................

سند بدهي کوتاه و متوسط مدت.....................

سند تضمين  وام..................................

سند فعاليت اماني...............................

سند قرار داد...................................

سود بخشي........................................

ش

شرکت اعتبار کالا................................

شرکت در اجاره..................................

شرکت در تغيير قيمت اموال مربوط به وام...........

ص

صداقت در هنگام وام دهي.........................

صنايع فراوري کشاورزي...........................

صندوق سرمايه اي بسته...........................

صورت پيش بيني وضعيت مالي.........................

صورت درآمد.....................................

صورتهاي مالي.....................................

ض

ضامن................................................

ضمانت قرارداد..................................

ضمانت نامه  صحت عمل.............................

ضمانتنامه عمومي................................

ط

طرفين قرارداد...................................

ظ

ظرفيت باز پرداخت بدهي وام سرمايه اي............

ق

قرار داد واگذاري...............................

قرار داد وام...................................

قرارداد شکني....................................

قرارداد فروش...................................

قسط مستمر......................................

قصور تخلف......................................

قوانين ربا و تنزيل..............................

قيمت گذاري بر پايه متوسط هزينه.................

ک

کارمزد اوليه...................................

کارمند قسمت وام................................

کالاي کشاورزي...................................

کشت قراردادي...................................

کميته وام......................................

گ

گردش وجوه نقد..................................

گزارش  درآمدي..................................

گزارش تامين مالي.................................

م

ماده الزام به تسريع بازپرداخت وام..............

محدوديت ناشي از تعهد............................

مخارج ، کارمزد..................................

مشارکت در پرداخت وام...........................

موافقتنامه وام.................................

موافقتنامه کلي براي تامين مالي...................

ن

نحوه تغيير شرايط وام.............................

نرخ بازده دارايي خالص..........................

نرخ بازده مالي..................................

نرخ بهره پيشنهادي بين بانکي در لندن..............

نرخ بهره ممتاز...................................

نرخ پايه.......................................

نرخ درصدي ساليانه..............................

نرخ ساليانه....................................

نرخ موثر بهره...................................

نرخ وام قابل تعديل.............................

نرخ وام........................................

نرخ کارمزد.....................................

نسبت بدهي  به دارايي............................

نسبت جاري.......................................

نسبت وام به دارايي.............................

نقدينگي........................................

هی

هبه کننده......................................

هزينه ثابت متوسط...............................

هزينه متوسط سرمايه.............................

هزينه متوسط....................................

هزينه نهايي سرمايه..............................

هزينه هاي اداري................................

هزينه هاي تامين مالي(سرمايه)......................

هزينه هاي مرحله انتقال مالکيت..................

هزينه هاي وام..................................

هزينه، هزينه برداشتن، قيمت داشتن.................

و

وام در مقابل سفته..............................

وام با نرخ بهره ثابت............................

وام با نرخ بهره شناور...........................

وام با نرخ بهره متغير............................

وام بخشي........................................

وام بيش از حد مجاز..............................

وام تضمين نشده..................................

وام تعهدي......................................

وام در مقابل وثيقه.............................

وام دراز مدت...................................

وام سنديکايي...................................

وام عملياتي....................................

وام ميان مدت...................................

وام وثيقه دار..................................

وام کشاورزي....................................

وامهاي تضمين شده................................

وامهاي طبقه بندي شده ..........................

وثيقه اموال....................................

وثيقه وام......................................

وثيقه..........................................

ورشکستگي.......................................

ورشکسته........................................

وساطت و ميانجيگري...............................

ی

يارانه هاي کشاورزي.............................

تعداد صفحات 65 صفحه 

ارتباط بين سود باقي مانده (RI) به عنوان معيار نوين سنجش و ارزيابي عملكرد شركت

فهرست

خلاصه مقاله

كلمات كليدي

1- مقدمه

2- بیان مسأله

3- اهمیت موضوع تحقیق

4- هدف تحقیق

5- ادبیات تحقیق

مبانی نظری

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

6- روش تحقیق

6- 1  فرضیه های تحقیق

6-2  قلمرو تحقیق

6-3 جامعه آماری

6-4  انتخاب نمونه

6-5  متغیرها

6-6 تعریف عملیاتی متغیرها

محاسبه هزینه سرمایه(r)

(Kd)محاسبه هزينه بدهی

(Ke)محاسبه هزينه حقوق صاحبان سهام

(g)محاسبه نرخ رشد

نحوه محاسبه CAPITAL

6-7 آمار توصيفي

6-8 آمار استنباطي

برازش مدل رگرسيوني بين P/B با RI

برازش مدل رگرسيوني بين ROE با RI

برازش مدل رگرسيوني بين ROI با RI

7- نتيجه گيري

منابع ومأخذ

تعداد صفحات 33 صفحه 

 

ارزش افزوده اقتصادی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول- کلیات

مقدمه...........................................................................................................................................................

فصل دوم- پیشینه تحقیق

مروری بر ادبیات تحقیق..........................................................................................................................

مطالعات خارجی انجام شده در خصوص ارزش افزوده اقتصادی....................................................

تحقیقات خارجی انجام شده در تائید EVA به عنوان محرکه MVA.....................................

مطالعات داخلی انجام شده در خصوص ارزش افزوده اقتصادی......................................................

فصل سوم- ادبیات تحقیق

بخش اول: ارزش افزوده اقتصادی

مفهوم ارزش افزوده اقتصادی..................................................................................................................

تعریف ارزش افزوده..................................................................................................................................

روشهای محاسبه ارزش افزوده..............................................................................................................

اولین کسانی که به بحث درباره ارزش افزوده اقتصادی پرداختند.................................................

اصول اساسی ارزش افزوده اقتصادی در تصمیم گیری مدیران......................................................

اهداف و كاربرد ارزش افزوده.................................................................................................................

کاربردهای ارزش افزوده اقتصادی.........................................................................................................

معیارهای مالی و غیر مالی سنجش عملکرد........................................................................................

معیار سنجش جامع عملکرد..................................................................................................................

روشهای ارزیابی عملکرد از نظر مالی..................................................................................................

الف) ارزیابی عملکرد با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی..............................................

محدودیت‌های استفاده از نسبت‌های مالی..........................................................................................

ب) ارزیابی عملکرد با ترکیب اطلاعات حسابداری و بازار...............................................................

ج) ارزیابی علمکرد با استفاده از داده‌های مدیریت مالی...................................................................

بازده هر سهم..............................................................................................................................................

بازده اضافی هر سهم.................................................................................................................................

د) ارزیابی عملکرد با استفاده از داده‌های اقتصادی..........................................................................

ارزش افزوده اقتصادی...........................................................................................................................

محاسبه ارزش افزوده اقتصادی ...........................................................................................................

ارزش افزوده بازار......................................................................................................................................

روش محاسبه ارزش افزوده بازار...........................................................................................................

دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی..........................................................................................

ارزش افزوده اقتصادی و اثرات مدیریتی..............................................................................................

نرخ بازده دارائی‌ها.....................................................................................................................................

ایرادات وارد بر نرخ بازده دارائی‌ها.......................................................................................................

مزایای ارزش افزوده اقتصادی...............................................................................................................

معایب ارزش افزوده اقتصادی...............................................................................................................

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت....................................................................................................................

ارزیابی متوازن.............................................................................................................................................

بخش دوم: مالیات بر ارزش افزوده

تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده ............................................................................................................

چالش های مالیات بر ارزش افزوده در ایران.......................................................................................

چرا مالیات؟................................................................................................................................................

معرفی مالیات بر ارزش افزوده..............................................................................................................

ویژگی های اجرای مالیات بر ارزش افزوده..........................................................................................

مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده ................................................................................................

ایرادات وارده مالیات بر ارزش افزوده....................................................................................................

ماليات بر ارزش افزوده و تأثير آن بر تورم...........................................................................................

جایگاه مالیات بر ارزش افزوده اقتصادی..............................................................................................

نظام مالیات بر ارزش افزوده...................................................................................................................

روش های اعمال مالیات بر ارزش افزوده..............................................................................................

انواع مالیات بر ارزش افزوده....................................................................................................................

مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید......................................................................................................

مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد......................................................................................................

مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف......................................................................................................

بخش سوم: نسبت های EPS، P/E ،PEG

سود هر سهم(EPS)..............................................................................................................................

اهمیت EPS و کاربردهای آن..............................................................................................................

کاربردهایEPSدر سایر کشورها...........................................................................................................

محدودیت های EPS...............................................................................................................................

سابقه قانون مندی EPS.........................................................................................................................

نسبت قیمت به سود(P/E)......................................................................................................................

استفاده از نسبت قيمت به درآمد...........................................................................................................

مشکلات P/E............................................................................................................................................

عوامل دیگر موثر بر ارزش سهام شرکت..............................................................................................

نسبت PEGچیست؟...............................................................................................................................

بخش چهارم: بهره وری

تاریخچه بهره وری.....................................................................................................................................

بهره وری چیست؟....................................................................................................................................

شاخص های بهره وری کدامند و چه ویژگی هایی دارند؟..............................................................

موانع بهبود بهره وری..............................................................................................................................

منافع و فواید بهره وری..........................................................................................................................

منافع و فواید بهره وری برای سیستم های دولتی و شرکت ها........................................................

عوامل موثر برای افزایش سطح بهره وری............................................................................................

چه ارتباطی بین بهره وری و مشارکت کارکنان وجود دارد؟...........................................................

فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و پیشنهادات.....................................................................................................................

منابع و ماخذ.............................................................................................................................................

تعداد صفحات 106 صفحهاصول انبارداري

فهرست

مقدمه

فصل اول :‌

تعريف انبار

انواع انبارها

انواع موجوديهاي انبار

وظايف انباردار

كدگذاري كالاها

تعريف وفوايد كدگذاري

انواع روشهاي كدگذاري

سيستم كدينگ انبار

معايب سيستم كدينگ فعلي انبار

ماهيت كالا

فهرست  محلهاي مصرف كالا

فهرست گروههاي كالا

سيستم كدينگ جديد انبار

فهرست موضوعي

فصل دوم:

تعريف سيستم انبارداري و…

تعريف سيستم اطلاعاتي انبار ونتايج اجراي آن

انواع فرمهاي انبار:

كارت انبار

برگ درخواست جنس از انبار

حواله انبار

برگ درخواست خريد

رسيد موقت انبار

رسيد انبار

كارت حساب انبار

برگ كنترل اسناد

برگ درخواست تأمين كالا

فصل سوم :

روشهاي مختلف انبار كردن كالا

نكات مهم چيدن اجناس درانبار

انبارگرداني وكنترل انبارها

ارزيابي موجوديهاي انبار وقيمت گذاري اقلام انبار

گردش فيزيك(phjsial glow)

گردش بهاي تمام شده (  )

سيستم ارزيابي ادواري موجوديها (  )

سيستم ارزيابي دائمي موجوديها

روش شناسايي ويژه

روش fifo

روش lifo

روش ميانگين

مقايسه سه روش ارزيابي دائمي موجوديها

مزيتها ومعايب شناسايي ويژه

مزيتها ومعايب روش fifo

مزيتها ومعايب روش lifo

مزيتها ومعايب ميانگين موزون ومتحرك

حفاظت وايمني انبارها

عوامل مؤثر درتكميل وارسال برگ درخواست سفارش مواد

حدتجديد سفارش مواد

حداقل موجودي مواد

باصرفه ترين مقدار سفارش

دفعات گردش موجودي مواد

دوره گردش موجودي مواد

حداكثر موجودي مواد

كسري واضافات انبار

نحوه ثبت مواد خريداري شده

نحوه ثبت مواد صادره ازانبار

نحوه ثبت موادبرگشتي به انبار

منابع و مأخذ

تعداد صفحات 34 صفحه 

انبار داری در شركت های آب و فاضلاب

فهرست

مقدمه

فصل اول : تعاریف و کلیات انبار

تعريف انبارداري

تعريف كمك انباردار

تعريف جابجايي

تعريف سيستم اطلاعاتي انبار

تعريف شركت سهامي (corporations )

تعريف شركت سهامي خاص ( pritoate  corpora tion )

تعريف استعلام بها

تعريف انبار

مراحل انبار دارينمودار مراحل سيستم انبارداري در شركت سهامي آب و فاضلاب

وظايف انباردار

عوامل مؤثر در انتخاب محل انبار

عوامل تخريب كالا

انواع وسايل حمل و نقل

مكان ساخت انبار

اصلهاي مهم در خريد

 

فصل دوم : ادبيات تحقيق

مزايا و معايب سيستم

معايب نداشتن سيستم انباداري

مدارك كالا در انبار

اهميت و سازمان انبار ها

اهميت انبار

انواع انبار ها

انواع انبار از نظر ساختمان

خروج كالا از مؤسسه

انتقال كالا از انباري به انبار ديگر

نمودار گردش كالا

 

فصل سوم : روش تحقيق

مشكلات تحقيق

محدوديتهاي تحقيق

ويژگيهاي تحقيق

محل تحقيق

مدت تحقيق

روش تحقيق

فصل چهارم : تجزيه و تحليل تحقيق

سيستم انبارداري در شركت سهامي آب و فاضلاب

نحوه سيستم انبارداري در شركت سهامي آب و فاضلاب

ورود كالا به انبار

در يافت كالا از طريق خريد خارجي

برگشت كالاي مازاد برنياز

نقل و انتقال كالا بين انبار ها

درخواست كالا

درخواست خريد

انواع مناقصه

آگهي مناقصه

اختيارات مناقصه گزار

مزايده

سفارشات خريد

رسيد و صدور مواد انبار

درخواست كالا و مواد از انبار

حواله انبار

نمودار مسير تنظيم فرم ( حواله انبار ) و جريان توزيع نسخ

فرم رسيد انبار

فرم درخواست كالا از انبار

فرم درخواست خريد

كاردكس انبار

روش اولين صادره از اولين وارده

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

نتيجه گيري

پيشنهادات

فهرست ماخذ و منابع

تعداد صفحات 49 صفحه 

انبـارداري شرکت آلدی

فهرست

تعريف انبار

جايگاه انبار

اهداف و وظايف انبارها

انواع انبارها

انواع موجوديهاي انبارها

سيستم انبارداري و مزيتهاي آن

وظايف انباردار

وظايف مدير انبارها

طراحي و برنامه ريزي تامين کالا

تامين انواع کالاهاي مورد نياز سازمان

استاندارد کردن کالاهاي مورد نياز سازمان

تعيين مقدار هر يک از اقلام کالاها

شناسايي منابع خريد و تامين کالا

انواع طبقه بندي کالاها

کدگذاري کالاها

تعريف و فوايد کدگذاري

انواع روشهاي کد گذاري

بخشهاي درگير در سيستم اطلاعاتي انبارها

سيستم اطلاعاتي انبارها و نقش کامپيوتر در آن

مراحل ايجاد سيستم کامپيوتري

روشهاي مختلف انبار کردن کالاها (موجوديها)

نکات مهم در چيدن اجناس در انبار

نکات مورد توجه در چيدن و حداکثر بهره وري از فضاي انبار

روشهاي مختلف استفاده از اجناس انبار

حمل و نقل انبارها

بازده اقتصادي در حمل و نقل انبارها

انواع عمده وسايل حمل و نقل انبارها

انبارگرداني و کنترل انبارها

مزايا شمارش موجودي

ارزيابي موجوديهاي انبار و قيمت گذاري اقلام انبار

سيستم ارزيابي ادواري موجوديها

حفاظت ايمني انبارها

حمل و نقل مواد

محيط کاري

آلات و ابزار دستي

وسايل حفاظت فردي

وسايل حفاظت فردي

ساير موارد

مهمترين عوامل اصلي آتش سوزي عبارتند از :

اهداف بخش خريد

ارتباط بخش خريد با بخشهاي ديگر و نظام ارتباطي ميان آنها

خريد متمرکز يا غير متمرکز

سياست خريد و اتخاذ قيمت

نکات مهم در مورد خريدار

نکات مهم در مورد فروشنده

فرم هاي مربوط به انبارداري

منابع و ماخذ

ضمائم و پيوستها

تعداد صفحات 65 صفحهافزایش راندمان تولیددرشرکت بافندگی منسوجات ایران تافتـه چالوس

فهرست

 

فصل اول: کلیات تحقیق(پروژه)

مقدمه

تعریف موضوع

اهمیت انتخاب موضوع

انگیزه انتخاب محل تحقیق

محدودیت های تحقیق

مشخصات محل کارخانه

 

فصل دوم: گزارشات شناخت از شرکت و کارخانه

مقدمه

تاریخچه شرکت

محصولات تولیدی ارائه شده

ساختار سازمانی شرکت

کارکنان به تفکیک تحصیلات

ظرفیت تولید کارخانه

روشهای تولید در کارخانه

مساحت مستحدثات یا ساختمان ها

تعداد شیفت کاری کارکنان

ماشین های بافنده

تأمین مواد اولیه

مشتریان محصولات تولیدی

 

فصل سوم: یافته های تحقیق و تجزیه تحلیل اطلاعات

مقدمه

ارائه گزارش کامل ونهایی براساس اطلاعات بدست آمده ازشرکت و کارخانه

و تجزیه و تحلیل ونتیجه بدست آمده

 

فصل چهارم: نتیجه گیری و ارائه راهکار و پیشنهاد

مقدمه

نظرات و پیشنهـادات با توجه به وضعیت بررسی شده کنـونی سیستم

و ارائه الگـوها و ایده جهت بهبـود آن

تعداد صفحات 50 صفحهانبار داری شرکت مادایران

 

فهرست

مقدمه

تاريخچه ماديران

تاريخچه گروه ماشين هاي اداري ايران

 

فصل اول : نظام مديريت انبارها

تعريف انبار

جايگاه انبار

ساختار سازماني انبارها

اهداف و وظايف انبارها

انواع انبارها از نظر فرم ساختماني

انواع موجودي هاي انبارها

انتظارات مدير يك مؤسسه از سيستم كنترل انبارها

تعريف طبقه بندي

نكات مهم در طبقه بندي كالاها

عوامل موثر در انتخاب سيستم و شيوة طبقه بندي

انواع طبقه بندي كردن كالاها

انواع روش هاي كدگذاري

 

فصل دوم : نظام سيستم اطلاعاتي انبار

تعريف سيستم هاي اطلاعاتي انبار و نتايج اجراي آن

فلوچارت مراحل طرح سيستم اطلاعاتي انبار

متداول ترين فرم هاي مورد استفاده در سيستم اطلاعاتي انبار

بخش هاي درگير در سيستم اطلاعاتي انبارها

اهم مراحل سيستم تداركات مواد و…

سيستم اطلاعاتي انبارها و نقش كامپيوتر در آن

مراحلي ايجاد سيستم كامپيوتري

فصل سوم : انواع سيستم كنترل موجودي و برنامه ريزي و كنترل موجوديها

مديريت موجودي ها

كنترل موجودي ها

تعريف موجودي

اهميت موجودي ها

علت نگهداري موجودي ها

مواضع مختلف بخش ها و گروههاي درون سازمان نسبت به حجم موجودي ها

هزينه هاي نگهداري و انبار كردن موجودي ها

 

فصل چهارم : تأثير مستقيم كنترل موجودي

تأثير كنترل موجودي كالا بر سودآوري شركتها

آيا انبار كالاي شما تحت كنترل است؟

صورتهاي مواد

سياستهاي دريافت

وضعيت ATP(مقدار موجودي در دسترس قابل تعهد)

تغييرات مهندسي

گزارش ضايعات

زمان دريافت كالا

نشانه هاي سفارش مجدد

سيستم مكان ياب انبار

وجودي كالا يك دارايي نيست

گردش موجودي كالا

 

منابع و مأخذ

تعداد صفحات 48 صفحه 

انبار داری شركت يگانه خزر

فهرست

مقدمه

 

فصل اول

اصول انبار داری:

کلیات

تاریخچه

 

فصل دوم

تعریف انبارداری

وظایف انبارداری

انواع موجودی های انبار

سازمان انبار

تهیه وکنترل مواد

گزارش موجودی انبار

سیستم انبارداری ومزایای آن

مراحل اجرایی خرید

سفارش خریدکالابه فروشنده

خریدهای خارجی  کلیات

منابع ورودکالابه انبار

ورودوتحویل کالاهای خریداری شده به انبار

تحویل کالابه انبار

درخواست کالاوموادازانبار

تحویل وخروج کالاازانبار

رسیدانبارمستقیم

کدگذاری کالاولوازم

روش شماره گذاری ساده

کدگذاری با     طبقه بندی کالا

طبقه بندی وکدگذاری استانداردبین المللی

چیدن جنس درانبار

سیستم کاردکس

کاردکس انبار

اصول ایمنی وحفاظت

کنترل موجودیهای انبار

وظایف انبارداردرارتباط باسفارش هاوموجودیها

شرح مراحل انجام سفارش ازطریق انبار

تعیین بهای موجودی های انبار

هزینه های انباری

حسابداری انباروتدارکات

کنترل موجودی انبار

موجودی برداری عینی اجناس

وظایف انباردار در ارتباط با سفارش

روش حداکثر-حداقل

میزان حداکثر موجودی

متوسط موجودی

شرح مراحل انجام سفارش

تعیین بهای موجودی های انبار

روش بهای تمام شده با قیمت بازار هر کدام که کمتر است

روش قیمت فروش

هزینه های انباری

هزینه سفارش

هزینه نگهداری کالا در انبار

حسابداری انبار و تدارکات

عملیات حسابداری

 

فصل سوم

منابع و ماخذ

49 صفحه 

انبارداري شرکت پخش البرز

فهرست

مقدمه

مروري بر تاريخچه عمليات انبار در ايران

حسابداري انبار داري

هدف از طراحي يک سيستم حسابداري

فرمهاي مورد نياز در يک سيستم حسابداري انبار داري

کنترلهاي مورد نياز در هنگام دريافت کالا از فروشنده

مشخصات مکان لازم براي نگهداري کالاي مورد نظر

تعريف انبار

اهميت انبار

عوامل موثر در انتخاب محل انبار

انواع انبارها

انواع انبار از نظرانجام عمليات توسط انسان يا ماشين

تعريف موجودي

انواع موجوديها

سيستم انبار داري و مزيتهاي آن

مدارک کالا در انبار

کنترل کالاهاي ورودي و مطابقت ان با مشخصات کالا

نحوه چيدن کالا در انبار

مزاياي استفاده از پالت

انبارگرداني

تعريف سيستم اطلاعاتي انبار و نتايج اجرايي آن

سيستم کلي انبار و ويژگيهاي اساسي

آشنايي با واحد هاي مختلف در سيستم اطلاعاتي انبارها

وظايف و مسئو ليتهاي مديريت انبار

کد گذاري اقلام انبار

انواع و اشکال سيستمهاي کدگذاري

مهمترين فوايد کد گذاري

کنترل بين مدارک انبار و مدارک حسابداري

هدف از طراحي سيستم انبارداري

مشخصات کارت موجودي انبار

ترتيب تنظيم فرمهاي مختلف هنگام دريافت و خروج کالا و امضا هاي مجاز لازم

منابع و مآخذ

51 صفحهبررسي اقتصادي در رابطه با راه اندازي كتابفروشي

فهرست

مقدمه

مشتريان 1-1coustoner
1-2Managemert مديريت
key to succesعوامل كليدي موفقيت1-3
2-0 :خلاصه اي از شركت:
2-1مالكيت شركت:company owener ship
2-2 شروع فعاليت: start up summary
سرمايه ثابت:
2-3 جايگاه يا محل جغرافيايي شركت وتسهيلات مربوط به شركت company Leations and facilities
3-0 خدمات
3-1 مقايسه رقابتي competivtive comparison
3-2چگونگي انجام فروش sales Literature
3-3نحو –اجرا-انجام كار ful Filment
3-4 تكنولوژي Technology
3-5خدمات آينده Future services
4-0خلاصه تجزيه وتحليل شركتmarket Analysis summary
4-1بخش بندي بازار market segmentation
4-2استراتژي بخش بازار هدف Tavget murket segment strategy
4-2-1نيازهاي بازار market needs
4-2-2 روند هاي بازار market trends
4-2-3 رشد بازار market Gronth
5-0 استراتژي مرحله عمليات اجرايي strategyanl implemention summary
5-1 لبه رقابتي competive Edge
استراتژي بازاريابي marketing stra tegy
5-2-1تعيين جايگاه محصول در صنعت Positioning statement
5-2-2 استراتژي قيمت گذاري pricing strategy
5-2-3استراتژي فروش يا تبليغات prometion strategy
5-2-4 استراتژي توزيع Distribution strategy
5-2-5برنامه هاي بازاريابي Marketing programs
5-3 پيش بيني فروش sates forecast
برنامه هاي عملياتي فروش sates programs
5-4 ائتلاف هاي استراتژيك strategic Aliances
5-5 رويدادهاي كليدي milestones
6-0 خلاصه مديريت طرح manangment sumary
6-1 ساختار سازماني vganizational structure
6-2سيستم مديريتي management team
6-3 كمبودهاي سيستم مديريتي management teumcaps
6-4 برنامه نيروي انساني personnel plan
7-0 برنامه مالي(طرح مالي)
7-1 فرضيات كليدي پروژه :
7-2 شاخص هاي مالي كليدي پروژه :
نمودار پيش بيني فروش
نمودار حاشيه سود
نمودار هزينه عملياتي:
هزينه هاي عملياتي برابراست با هزينه هاي اداري ، فروش و بيمه
جدول هزينه ساليانه 1384
جدول سرمايه ثابت
جدول سرمايه در گردش
سرمايه در گردش+ سرمايه ثابت=جمع كل هزينه ها
محاسبه NPV: NPV PVCIF –PVCOF
هزينه ها:
پس طرح اقتصادي است
محاسبه ROR/

پيش بيني سود

نمودار جريان نقدي طرح

30 صفحه


بررسي تاريخچه بانكهاي ايران ونحوه تنظيم حسابهاي مالي بانك سپه

فهرست

مقدمه

حسابداری: کلیات٬‌تعاریف٬ انواع٬‌تاریخچه و اهمیت

تاریخچه بانک و بانکداری در ایران

تاریخچه نخستین بانک ایرانی

 

فصل اول : آشنايي با خدمات و تسهيلات ارائه شده به مشتريان در بانك سپه

مقدمه :

اعضاي هيئت مديره بانك سپه

نمودار سازماني بانك سپه

معرفي خدمات ارائه شده در بانك هاي سپه سراسر كشو

خدمات ريالي

متن قانون‌صدور چك ( قانون‌جديد)

متن کامل پیش نویس لایحه جدید صدور چک

پیش نویس لایحه صدور چک

نحوه رفع سوء اثر از سوابق چك‌هاي برگشتي اشخاص

خدمات ارزي

خدمات ويژه بانكي

 

فصل دوم  : ونحوه تنظيم حسابهاي مالي

مقدمه

حسابهای داخلی

اجزا و عناصر تشکيل دهنده مدل حسابداري بانکها

روش ثبت و نگهداري حسابها در سيستمهاي مکانيزه حسابداري

منابع و مصارف در بانکها

انواع عمليات بانکها

اسناد حسابداری در تسهیلات تبصره ای

میزان استهلاک دارائیهای ثابت در بانکها

سند حسابداری سپرده قانونی

سرفصل سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی بانکها

حساب "مشترک مشارکت مدنی " و " وجوه دریافتی مضاربه

نرخ سپرده قانونی

سود اوراق مشارکت

حق الوکاله بکارگیری منابع سپرده گذاران

نسبتهای مالی الزام آور

ضریب نقدینگی و نحوه محاسبه وامها

زیان‌های ناشی از مطالبات

اقلام خارج از ترازنامه‌

ارزش‌گذاری اوراق‌بهادار

تراکم دارایی‌ها و بدهی‌ها و اقلام خارج از ترازنامه

معاملات با اشخاص وابسته

مدیریت و ذخیره‌گیری برای انواع ریسک‌های بانکی

عمليات حسابداري سپرده گذاري كوتاه مدت

عمليات حسابداري سپرده سرمايه گذاري بلند مدت

رسيدگي به موجودي روزانه صندوق و طريقه ( بستن ) خزانه

نحوه تهيه شيفريه

مثال

 

فصل سوم : نحوه طراحي صورتهاي مالي به همراه صورتهاي مالي بانك سپه

مقدمه

انواع طبقه بندی حسابها در سیستم بانکی

نسبتهای مالی دربانکها

سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها

اقلام خارج از ترازنامه

ترازنامه

تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی در بانکهای دولتی

صورت حساب سود و زیان

اجزاء صورت سود و زیان

سود و زیان در بانکها

نکاتی پیرامون اقلام صورت سود و زیان بانک

فرمت صورت سود و زیان در بانکها

نقد حسابداری و گزارشگری مالی در بانک‌‌های ایران

نمونه هاي صورتهاي مالي بانك سپه

130 صفحهپروژه مالی اداره برق

فهرست

مقدمه

فصل اول : تاريخچه

فصل دوم : كارخانه برق

فصل سوم : صنعت برق تا بيش از تاسيس وزارت آب و برق

فصل چهارم : طبقه بندي شركت

فصل پنجم : حقوق و دستمزد

فصل ششم : فعاليت مالي

76 صفحهپروژه مالی اداره مخابرات

فهرست

فصل اول : اداره مالي اداري

امور متقاضيان و امور مشتركين

واحد آبونمان

فوائد و مضرات استفاده از كامپيوتر در آبونمان

 

فصل دوم : تشكيلات و روابط سازماني

چارت سازماني

 

فصل سوم : معاونت اداره كل مخابرات استان تهران مخابرات دكتر حسابي

برنامه ريزي

قوانين عمومي‌مديريت

مسائل پرسنلي

شماره گذاري و اجراي پروژه

خريد و تداركات

سيستم‌هاي اطلاعاتي مالي و مديريت

 

فصل چهارم : اداره نگهداري و بهره‌برداري ارتباط شهري

شبكه كابل و هوايي

بخش اطلاعات 118

واحد تعمير و نگهداري تلفن‌هاي همگاني

واحد واگذاري خطوط شهري

فصل پنجم : اداره نگهداري و بهره‌برداري ارتباطات راه دور

واحد تلفن راه دور و بين‌المللي

واحد تلفن بين‌الملل

اطاق دستگاه كارير

 

مؤخره و نتيجه گيري

منابع و ماخذ

74 صفحهپروژه مالی اداره مخابرات

فهرست

فصل اول : اداره مالي اداري

امور متقاضيان و امور مشتركين

واحد آبونمان

فوائد و مضرات استفاده از كامپيوتر در آبونمان

 

فصل دوم : تشكيلات و روابط سازماني

چارت سازماني

 

فصل سوم : معاونت اداره كل مخابرات استان تهران مخابرات دكتر حسابي

برنامه ريزي

قوانين عمومي‌مديريت

مسائل پرسنلي

شماره گذاري و اجراي پروژه

خريد و تداركات

سيستم‌هاي اطلاعاتي مالي و مديريت

 

فصل چهارم : اداره نگهداري و بهره‌برداري ارتباط شهري

شبكه كابل و هوايي

بخش اطلاعات 118

واحد تعمير و نگهداري تلفن‌هاي همگاني

واحد واگذاري خطوط شهري

فصل پنجم : اداره نگهداري و بهره‌برداري ارتباطات راه دور

واحد تلفن راه دور و بين‌المللي

واحد تلفن بين‌الملل

اطاق دستگاه كارير

 

مؤخره و نتيجه گيري

منابع و ماخذ

70 صفحهپروژه مالی بيمارستان شهيد رجايي كرج

فهرست

مقدمه

تشكر

فصل اول

تاريخچه

بخش ها

كلينيك هاي تخصصي

شركتها و سازمانهاي طرف قرارداد با بيمارستان

نيروي انساني

چارت سازماني

شرح وظايف امور مالي

شرح وظايف امور اداري

فصل دوم:

بخش اول : اصول حسابداري

مراحل به بارآمدن هزينه

تنظيم اسناد حسابداري

نمونه سند هزينه فرم 1

توضيحات سند هزينه فرم2

نمونه مثال هاي سند هزينه

توضيحات

نمونه مثال هاي روكش سند

ثبت دفتر روزنا مه

انتقال به دفاتر كل

بخش دوم: طرح كارانه ي پزشكان

طرح كارانه ي پزشكان

نمونه مثالي از طرح كارانه

توضيحات طرح

بخش سوم: حقوق و دستمزد

توضيحات حكم كارگزيني

نمونه مثال هايي از حقوق و دستمزد

فصل سوم

نمونه ي كلي يك سند هزينه

67 صفحهپروژه مالی تجزیه و تحلیل صورت های مالی

فهرست

عنوان..........................................................................................................................................................صفحه

فصل اول:كليات پروژه

كليات پروژه.................................................................................................................................................

فصل دوم:مباني نظري پروژه

مقدمه..........................................................................................................................................................

تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي.......................................................................................................................

تعريف و اهميت تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي.............................................................................................

صورتهاي مالي اساسي................................................................................................................................

صورت سود و زيان ...................................................................................................................................

ترازنامه......................................................................................................................................................

قسمتهاي مهم ترازنامه................................................................................................................................

صورت جريانهاي نقدي............................................................................................................................

 

فصل سوم:تشريح پروژه

تجزيه و تحليل نسبتها................................................................................................................................

نسبتهاي اصلي..........................................................................................................................................

نسبتهاي نقدينگي.....................................................................................................................................

نسبتهاي فعاليت.......................................................................................................................................

نسبتهاي بدهي يا اهرم.............................................................................................................................

نسبتهاي سود آوري................................................................................................................................

نقاط ضعف و قوت تجزيه وتحليل نسبتها................................................................................................

فصل چهارم:تجزيه و تحليل و نتيجه گيري

نتيجه گيري...........................................................................................................................................

فصل پنجم:پيوستها،ضمائم،منابع

منابع.....................................................................................................................................................

26 صفحهپروژه مالی حسابداری بهای تمام شده

فهرست

 

فصل اول : مفاهيم حسابداري بهاي تمام شده

حسابداري بهاي تمام شده ( حسابداري صنعتي )

موارد كاربرد حسابداري بهاي تمام شده

حسابداري مالي و حسابداري بهاي تمام شده

هزينه براي بهاي تمام شده

تعريف زيان و تفاوت آن با هزينه

دستمزد و انواع آن

مواد و انواع آن

سر بار توليد

فصل دوم :  روشهاي طبقه بندي مفاهيم بهاي تمام شده

فصل سوم : بهاي تمام شده در مؤسسات خدماتي

اجزاي بهاي تمام شدة خدمات

محاسبة بهاي تمام شدة خدمات و نقش آن در مديريت

فصل چهارم: بهاي تمام شدة كالا در مؤسسات بازرگاني

نظام هاي بهاي تمام شده در مؤسسات بازرگاني

نظام دائمي

نظام ادواري

محاسبة بهاي تمام شده كالا

فصل پنجم : بهاي تمام شده در مؤسسات توليدي – نظام اداري

معادله بهاي تمام شدة فروش رفته

صورت بهاي تمام شده كالاي ساخته شده

روش ادواري بهاي تمام شده

ـ نحوة گردش اقلام بهاي تمام شده در روش ادواري

حسابهاي دفتر كل در سيستم ادواري بهاي تمام شده

ثبتهاي لازم در يك دورة مالي

بستن حسابهاي موقت درآمد و انواع هزينه هاي غير توليدي

فصل ششم :حسابداري مواد و بهاي تمام شدة آن

خريد مواد

نحوة ثبت خريد مواد در دفاتر

فصل هفتم :گردآوري اقلام بهاي تمام شدة دستمزد ( نيروي كار )

تعيين ساعات كار عوامل توليد

فصل هشتم :گردآوري اقلام بهاي تمام شده

54 صفحه


 

پروژه مالی حقوق و دستمزد

فهرست

فصل اول: كليات پروژه

 

فصل دوم:مباني نظري پروژه

حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد مستقیم

دستمزد غیر مستقیم

اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد پایه و فوق العاده ها و نوبت کاری

حقوق و دستمزد کارکنان عادی

حقوق و دستمزد مدیران و متخصصین

عوامل تشکیل دهنده نظام حقوق مدیران و متخصصین

تعریف حقوق و دستمزد متغیر

فوق العاده اضافه کاری

 

فصل سوم: تشریح پروژه

چگونگی محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد

روش سنتی

روش پیشرفته و مکانیزه

جمع آوری و نگهداری اطلاعات شخصی کارکنان

صدور احکام پرسنلی

تعداد نسخ احکام پرسنلی

جمع آوری کارکرد ماهانه پرسنل شرکتها

تنظیم لیست حقوق و دستمزد

محاسبه حقوق و دستمزد

پرداخت حقوق و دستمزد

پرداخت به صورت نقدی

پرداخت به صورت صدور چک

پرداخت از طریق سیستم بانکی

ارسال لیست به تامین اجتماعی

ارسال لیست مالیات به اداره دارایی

صدور سند حسابداری

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری

فرمولهایی برای محاسبه حقوق و دستمزد

مزد یک ساعت کار اضافه

مزد روزانه

نرخ اضافه کاری

نرخ نوبت کاری

حسابداری حقوق و دستمزد

تسهیم (تخصیص) حقوق و دستمزد

ثبت حسابداری تسهیم حقوق و دستمزد

پرداخت خالص حقوق و دستمزد

ثبت حسابداری پرداخت حقوق و دستمزد

پرداخت یا واریز کسورات

ثبت حسابداری پرداخت یا واریز کسورات

نتيجه گيري و پيشنهاد

فصل پنجم: پیوستها

لیست حقوق و دستمزد کارکنان

فیش حقوق و دستمزد کارکنان

 

نتيجه گيري و پيشنهاد

23 صفحهپروژه مالی شرکت صنعت چوب شمال (کارخانه نئوپان)

فهرست

فصل اول

- پاره ای از مقررات مربوط به موافقت اصول

- مهمترین تولید كنندگان تخته خورده چوب در جهان و ایران

- آشنايی مراحل تولید نئوپان و دستگاههای مربوط به آن

- بررسی ضایعات در ایستگاههای مختلف خط تولید در کارخانه نئوپان گنبد

- فرایند توزيع نئوپان

- محل اجراي طرح

- پاره ای از خصوصیات وجودي چوب

- معرفی محصول و پروژه

- معرفی فنی محصول

- نتیجه گيري و پیشنهادات

فصل دوم

- مواردي در مورد پیشگیری

بررسی و محاسبه هزینه استهلاک-

- مراحل و روش های تولید و انواع آن

- جايابي احداث کارخانه

- انواع استقرار ماشین آلات

- بررسی میزان انرژی مصرف کارخانه

- بررسی مواد اوليه

فهرست برخی از ماشین آلات و تجهیزات خط تولید -

فصل سوم

- هزینه های قبل از بهره برداری و تاسیس شرکت

- برآورد سرمایه ثابت طرح

محاسبه هزینه حقوق پرسنل -

- محاسبات سرمایه ای

- محاسبات هزینه استهلاک

- ترازنامه افتتاحیه شرکت نئوپان

- صورت حساب سود و زیان کارخانه

- نسبت های نقدینگی

60 صفحه


پروژه مالی شركت پيمانكاري ايران بتون ساز

فهرست

عنوان

فصل اول : عمليات پيمانكاري :

-         اركان اصلي عمليات پيمانكاري

-         انواع قرارداد هاي پيمانكاري

-         مراحا اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاري

-         مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح

-         ارجاع كار به پيمانكار

-         انعقاد قرار داد با پيمانكار

-         اجراي كار ( شروع عمليات )

-         خاتمه كار

-         سازمان بر اساس وظايف ( سازمان كار كروي )

 

فصل دوم : حساب هاي شركت پيمانكاري ايران بتون ساز

دارائي هاي جاري

-         بانك و صندوق

-         تخواه گردان ها

-         حساب هاي دريافتني

-         حساب ذخيرة مطالبات مشكوك الوصول

-         اسناد دريافتني

-         پيش پرداخت ها

-         سپرده حسن انجام كار

درارئيهاي ثابت :

-         دارائيهاي ثابت مشهود

-         داراييهاي ثابت نا مشهود

بدهي هاي جاري :

-         حسابهاي پرداختني

-         اسناد پرداختني

-         پيش دريافت ها

بدهي هاي بلند مدت

-         سرمايه

-         در آمدها

-         هزينه ها

-         حساب پيمان

-         حساب كار گواهي شده

فصل سوم : روش هاي تداول حسابداري پيمانكاري

-         روش كار تكميل شده

-         روش درصد پيشرفت كار

-         ذخيرة لازم براي زيان هاي قابل پيش بيني

-         دعاوي و تغيرات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري

-         تعيين سود پيمان تكميل شده

-         انتقال سود و بستن حساب پيمان تكميل شده

-         محاسبة صود پيمان نا تمام

-         نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه

-         نحوه محاسبات استحلاك تموال ، ماشين آلات و تجهيزات .

فصل چهارم : ماليات پيمانكاري

-         ماليات مقملوع

-         ماليات بر در آمد پيمانكاري

-         در آ‚د مشحول ماليات پيمانكاري

-         ماليات موسسات پيمانكاري

-         شركت هاي سهامي

-         نحوة نگهداي حساب هاي مالياتي

-         پيش پرداخت ماليات

-         ماليات قطعي پيمان ها

-         ذخيرة ماليات بر در آمد

فصل پنجم : گزارش هاي مالي

-         ترازنامه

-         جدول بهاي تمام شدة‌كار در جريان ساخت

-         گزارش هاي عملياتي

-         گزارش پيشرفت كار

-         صورت حساب صودو زيان

-         تراز آزمايشي

113 صفحهپروژه مالی شركت توليد آب معدني كوهسار

فهرست

خلاصه شركت:
مالكيت شركت:
خلاصه هزينه هاي سرمايه گذاري جهت راه اندازي شركت:
مكان شركت وتسهيلات آن:
خدمات شركت:
مقايسه رقابتي:
زمينه ها وامكانات فروش:
نحوه اجراي فعاليت يا ارائه خدمات:
تكنولوژي:
خدمات آينده
خلاصه تجزهي وتحليل بازار:
بخش بندي بازار:
پيش بيني فروش:
سود وزيان ساليانه به قرار زير است:
نقطه سربه سر شركت به قرار زير است:
تيم مديريتي:
كمبود هاي مديريتي:
جدول شماره 3-2 حدود بازتركيبات شيميايي آب معدني
تركيبات زير در آب معدني مجاز نمي باشد:
قيمت داخلي وجهان محصول
6-1 موارد مصرف و كاربرد
7-1 كالاي جايگزيني
8-1 اهميت استراتژيكي كالا در دنيا
جدول(4-2) تراز متوسط سالانه چرخه آب در دره ها واقيانوس ها (ميليارد متر مكعب)
جدول شماره (5-2) مقايسه از متوسط چرخه آب قاره ها كره زمين وايران
جدول شماره 4-تعداد منابع آب زيرزميني( چاه-چشمه-قنات) در حوزه هاي آبريز اصلي كل كشور طي پنج سال 77/66
(جدول شماره 6-2) ميزان تخليه منابع آب زير زميني( چاه،چشمه، قنات) در پايان هر سال آبي
جدول شماره 7-2 مقايسه جريان سطحي پنج سال اخير در حوزه هاي آبريز اصلي كشور و مقايسه آن با 26 سال گذشته
جدول شماره (14-2) ليست طرحهاي آبمعدني در كشور
9-1 كشورهاي عمده توليد كننده ومصرف كننده محصول
جدول شماره (9-2) ميزان توليد آب معدني در جهان
وضعيت عرضه وتقاضا
1-2 بررسي ظرفيت بهره برداري وروند توليد از آغاز برنامه اول تاكنون ميزان توليد آب جدول زير ميزان صادرات ومصرف داخلي آب معدني و جمع كل توليد را در طي سالهاي 76-70 نشاني مي دهد.
جدول شماره (11-2)
واحدهاي توليد آب معدني
جدول شماره (12-2)
ظرفيت طرحهاي در حال راه اندازي
2-2بررسي وضعيت طرحهاي در دست اجرا
جدول شماره (13-2) ميزان پراكنش طرح ها آب معدني در سطح كشور
3-2بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه اول
4-2 بررسي روند مصرف از آغاز برنامه اول

5-2بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه اول اقتصادي كشور وامكان توسعه صادران آن
6-2 بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه سوم
3-بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد وعرضه محصول در كشور ومقايسه آن با ديگر كشورها
آماده سازي و سالم سازي آب
مرحله دوم:پركردن آب در بطري
بخش دوم-توليد بطري
4)تعيين نقاط قوت وضعف تكنولوژي هاي مرسوم به شكل اجمالي
5)بررسي وتعيين حداقل ظرفيت اقتصادي-حجم سرمايه گذاري طرح
1ـآب معدني:
2-گرانول PET:
3-در بطري:
4-برچسب:
5-پلاستيك شيرينگ:
جدول زير ميزان تعداد،منبع تامين وقيمت مواد اوليه عمده مصرفي را نشان ميدهد.
پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
وضعيت تامين نيروي انساني وتعداد اشتغال
جدول شماره (16-2) نيروي انساني مورد نياز طرح

50 صفحه 

پروژه مالی شركت توليد ماكاروني هديه شمال وابسته به كارخانه اشي مشي

 

فهرست

تاريخچه گروه شركت هاي توليدي اشي مشي

قابليتهاي توليدي در گروه توليدي اشي مشي

افتخارات

شركت توليد ماكاروني هديه شمال وابسته به كارخانه اشي مشي

موضوع فعاليت طبق اساسنامه

صورت ريز دارائيهاي ثابت

تهيه صورتهاي مالي

هدف صورتهاي مالي

صورتهاي مالي كارخانه هديه شمال

صورتحساب سود و زيان

محاسبه نسبت های مالی شرکت

جدول نسبت هاي مالي شركت

سيستم سند هزينه

تنظيم سند هزينه

وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي

خصوصيات كيفي اطلاعات مالي

رابطه بين خصوصيات كيفي اطلاعات مالي

جدول برآورد هزينه ماشين آلات

وسائل و تجهيزات اداري

هزينه هاي پيش بيني نشده

محاسبه سرمايه در گردش مورد نياز

هزينه حقوق و دستمزد كاركنان توليد

هزينه حقوق و دستمزد كاركنان غير توليدي

هزينه تعمير و نگهداري

هزينه استهلاك

پيش بيني فروش

محاسبه سود وام بانكي

جدول بازپرداخت بدهي هاي بانكي

جدول پيش بيني گردش وجوه نقد

حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت

شناخت كمكهاي بلاعوض دولت

نحوة انعكاس كمك بلاعوض دولت در ترازنامه

نحوه انعكاس كمك بلاعوض دولت در صورت سود و زيان

33 صفحه 

گزارش کارآموزی شركت صنايع غذايي پيچك

فهرست


1- فصل اول: آشناي كلي با مكان كارآموزي
1-1-تاريخچه
2-1-نمودار سازماني
3-1-شرح مختصري از مكان كارآموزي
2- فصل دوم:ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته كارآموزي
1-2- اصول و مباني كلي حسابها
2-2-اصول و مباني كلي حسابهاي مالي
3-2- كليات توليد
4-2- اصول و عوامل قيمت تمام شده
5-2- عوامل قيمت تمام شده
1-5-2-مواد اوليه و بسته بندي اصلي
2-5-2-سربار(هزينه هاي توليد)
6-2-ضايعات توليدي
7-2-مراكز هزينه
1-7-2-مراكز هزينه(دواير) توليدي
2-7-2-مراكز هزينه (دواير) تشكيلاتي
8-2-اصول و مباني كلي بودجه و استانداردها
9-2-محاسبه قيمت تمام شده استاندارد توليدات
10-2-اصول و مباني كلي روشها
3-فصل سوم:آزمون آموخته ها و نتايج آشنايي با شركت صنايع غذايي پيچك
1-3-فعاليت مالي
1-1-3-دايره دريافت و پرداخت
2-1-3-دايره صدور اسناد و دفترداري
2-3-شرايط اجراي نظام حسابداري مالي (صنعتي)
3-3-حسابها
4-3-روشها
5-3-توضيح فرم سند حسابداري
6-3- تعريف عمليات مختلف مالي و انجام ثبت حسابداري و تعيين چگونگي شناسايي سود و بستن حسابها
7-3-تعيين كنترلهاي داخلي لازم در مراحل مختلف
1-7-3-نحوه كنترل داخلي
2-7-3-دريافتها
8-3-خلاصه اهم رويه هاي حسابداري
1-8-3-موجودي مواد و كالا
9-3-نسبتهاي مالي
1-9-3-نسبتهاي نقدينگي
2-9-3-نسبتهاي سرمايه گذاري
3-9-3-نسبتهاي سودآوري
10-3-عملكرد مالي شركت
1-10-3-سود و زيان
2-10-3-ترازنامه
4-فصل چهارم:انتقادات و پيشنهادات
1-4-انتقادات و پيشنهادات

46 صفحه


پروژه مالی کارخانه رویال تک

(چاپخانه کارتن)

فهرست

مختصات كارخانه رويال تك

شركاء، مديران، كارگران

مواردي چند درباره كارخانه

طريقه پرداخت دستمزد

فعاليت و نمونة سفارشات

كار كارخانه

دستگاه برش

دستگاه چاپ

دستگاه دايي كات

دستگاه بسته بندي ( تسمه كشي)

مراحل توليد يك سفارش عادي

حسابدار

حسابداري كارخانه

نقاط ضعف و قدرت حسابداري

نتيجه گيري

21 صفحهشماره تماس

آدرس : تهران میدان انقلاب کوچه مهرناز 
جنب سینما مرکزی) پ 1)
09197895330 
09127029286
66126036-021
تماس با پشتیبانی
09191761030
66947057
فکس:66572521
آمارگیر
بازدید از این صفحه امروز
کل بازدید ها: 5
تعداد نفرات بازدید کننده: 4

بازدید از این صفحه در کل
کل بازدید ها: 57333
تعداد نفرات بازدید کننده: 37417

کل سایت
کل بازدید ها: 220856
تعداد نفرات بازدید کننده: 143140
دانلود مستقيم

type="text/javascript" language="javascript" src="http://www.webgozar.ir/c.aspx?Code=3557838&t=counter" >>